Download algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN: 

1. Toepasselijkheid 


1.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Snuffelspul.eu en op alle met Snuffelspul.eu aangegane overeenkomsten. 

1.2 
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 

1.3 
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.4 
Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Snuffelspul.eu ingestemd is. 

1.5 
De internetsite van Snuffelspul.eu richt zich uitsluitend op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. 

1.6 
Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Snuffelspul.eu in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

1.7 
Snuffelspul.eu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 

1.8 
Door het gebruik van de internetsite van Snuffelspul.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.9 
Identiteit en vestiging 
Snuffelspul.eu
Malta 84, 2721 HL Zoetermeer (Geen bezoekadres)
Tel: 079-5002764 
KVK-nummer: 58293515 
BTW-nummer: NL001979248B18


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten. 

2.1 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit of telefonisch, of per fax, of per E-mail, kenbaar gemaakt. 

2.2 
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

2.3 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres. 

2.4 
Koper en Snuffelspul.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Snuffelspul.eu zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs. 

2.5 
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Snuffelspul.eu garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 


3. Prijzen. 

3.1 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 

3.3 
De Koper is de prijs verschuldigd die Snuffelspul.eu in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 

3.4 
Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 


4. Betaling 

4.1 

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, Paypal, contant of Ideal etc.
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 
Snuffelspul.eu kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Snuffelspul.eu.

4.2 
In het geval door Snuffelspul.eu een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. 
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 

4.3 
Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. 

4.4 
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Snuffelspul.eu als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 

4.5 
In geval van niet-tijdige betaling is Snuffelspul.eu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 


5. Levering en leveringstijd. 

5.1 

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Snuffelspul.eu ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Snuffelspul.eu kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. 

5.2 
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 

5.3 
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

5.4 
Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 

5.5 
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 


6. Ruilen en herroepingrecht 

6.1 

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. 

Het herroepingsrecht 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via klantenservice@snuffelspul.eu. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen 

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren. 

Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: 
- bedoeld zijn voor consumptie (door mens en/of dier) 
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; 
- duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
- snel kunnen bederven of verouderen; 
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft; 
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
- van kranten en tijdschriften. 

6.2 
Terugbetaling 
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 
Uiteraard neemt Snuffelspul.eu de retourkosten voor zijn rekening (1x per order).

6.3 
Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht. 

6.4 
Retourzendingen zijn altijd de eerste keer GRATIS voor de consument/koper, tenzij het om garantie gevallen gaat, die zijn altijd gratis.

6.5
Retourzendingen dienen altijd te worden verzonden naar ons antwoordnummer, welke de koper ontvangt na aanmelden van een retourzending.
Als de koper de retourzending naar een ander adres stuurt dan ons antwoordnummer, dan zijn die kosten voor de koper zelf.


7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 


8. Garantie en aansprakelijkheid 

8.1 

Snuffelspul.eu garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

8.2 
Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

8.3 
Snuffelspul.eu is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Snuffelspul.eu. Snuffelspul.eu is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 

8.5 
Indien Snuffelspul.eu, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

8.6 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Snuffelspul.eu of de fabrikant zijn verricht; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 

8.8 
De Koper is gehouden Snuffelspul.eu te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Snuffelspul.eu mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
De Koper is verplicht het product aan Snuffelspul.eu te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Snuffelspul.eu zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 

8.9 
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 


9. Overmacht
 
9.1 

In geval van overmacht is Snuffelspul.eu niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

9.2 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 


10. Intellectuele eigendom. 

10.1 

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Snuffelspul.eu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 


11. Persoonsgegevens. 

11.1 

Snuffelspul.eu zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Snuffelspul.eu neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

12.1 

Op alle aanbiedingen van Snuffelspul.eu, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 


13. Links 

13.1 

De site van Snuffelspul.eu kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Snuffelspul.eu geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 


14. Uw rechten 

14.1 

U kunt altijd aan Snuffelspul.eu vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Snuffelspul.eu vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Snuffelspul.eu zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Snuffelspul.eu hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven. 


Artikel 15 - Klachtenregeling
 
15.1 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

15.2 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

15.3 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

15.4 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

15.5 
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

15.6 
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

15.7 
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 


Artikel 16 - Geschillen 

16.1 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

16.2 
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.